Inhemska arter för prydnadsbruk

över hela världen är den ekonomiska potentialen hos inhemska arter som prydnadsväxter fortfarande inte väl utforskad. Mer forskning om fysiologiska och morfologiska egenskaper behövs för att anpassa inhemska grödor för olika tillämpningar (snittblommor, landskapsarkitektur och urban trädplantering) och erbjuda nya alternativ till marknaden för prydnadsväxter. I denna volym, ”nya grödor, nya användningsområden”, uppmanas läsaren att upptäcka nya prydnadsarter samt nya användningsområden för inhemska och odlade växter.

internationella trender inom blomsterodling förändras snabbt. För närvarande är den globala blomstermarknaden priser för produktkvalitet och variation. Brasiliens klimatdiversitet gynnar odlingen av ett brett spektrum av växter, vilket bidrar till prydnadsväxter jordbruksföretag. Landsomfattande har användningen av inhemska växter främjat den fortsatta expansionen av denna marknad, som ett resultat av skönhet, exotism, postskördskvalitet och livslängd hos blomstjälkar-avgörande för produktion av blommor, lövverk och liknande. Olika delar av växten kallas ”prydnadsväxter”, från blommor och orchidblomställningar till högblad, som populärt kallas blommor, såsom de av Heliconia L. och prydnadsgingerfrukt. Blad (som palmblad), frukter (som prydnadsananas eller achiote) och till och med stjälkar (som det är fallet med Costus L.) används också i blomsterarrangemang (Dias, 2016).

viktiga framsteg i utvecklingen av botanik inträffade under sjuttonhundratalet, med stöd av brasilianska och europeiska monarker och naturalister, bland vilka Carl Friedrich Philipp von Martius sticker ut. Hans forskningsexpeditioner gav extraordinära vetenskapliga och konstnärliga bidrag. Martius författade ett av de viktigaste botaniska verken i världen, Flora Brasiliensis (Salatino och Buckeridge, 2016). Sedan dess är identifieringen av inhemska arter baserad på kunskapen om lokal flora. Information om inhemsk artdiversitet bidrar inte bara till fysiologiska studier och mikropropagation utan också till utvecklingen av bevarandestrategier och den brasilianska prydnadssektorns självförsörjning inom odling och plantor. Observera att självförsörjning är avsedd att öka konkurrenskraften och generera nya kultivaralternativ för prydnadsmarknaden och inte är relaterad till begränsningen av import av plantor till landet.

i Brasilien beskrevs cirka 33 000 angiospermarter under det senaste decenniet, förutom många arter av andra taxonomiska grupper. Detta antal ökar kontinuerligt: botaniker beskriver i genomsnitt 250 nya arter per år i vetenskapliga tidskrifter (Forzza, 2016). Trots landets höga floristiska rikedom är floran i vissa områden (främst i norra och nordöstra regioner i landet) fortfarande underutforskad, och många inhemska arter med prydnadspotential har ännu inte upptäckts och studerats. Urban trädplantering är nödvändig för att främja miljösamexistens; bristen på träd kan vara skadlig för folkhälsan, öka termisk känsla och minska livskvaliteten. Trots vårt stora utbud av inhemska trädslag används dock bara ett fåtal för stadsgrönning. Så låt oss ändra atmosfären och föra fler växter in i våra liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.